Aktualności

Ogłoszenie o zmianie wniosku dot. budowy sieci ciepłowniczej w Nisku

PPB.6733.1.23.2011                                                          12 września 2013r.

                O b w i e s z c z e n i e

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Stosownie do art. 10 § 1 i art.49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 267) oraz w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647z poź. zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 28.07.2011r. uzupełniony i zmieniony dnia 11.09.2013r. Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. Stalowa Wola zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym p.n. „Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej” na działkach o numerach ewidencyjnych 3045, 3044/1, 2804, 3126/9, 1683/2, 1684, 1665 w miejscowości Nisko w rejonie ul. Sandomierskiej i Modrzewiowej.

Stosownie do treści art.73 KPA strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) - w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Plac Wolności 14) w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa (pokój nr 23) w dniach pracy (pon.- pt. w godz. 730-1530) można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.09.2013
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 września 2013 11:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1252
12 września 2013 11:22 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)