Aktualności

Ogłoszenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja automatycznej linii galwanicznej do pokrywania armatury sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą: podczyszczalnią ścieków technologicznych, laboratorium, pomieszczeniami pomocniczymi i technicznymi wraz z instalacjami wewnętrznymi i instalacjami na zewnątrz hali (kanalizacja, gaz) oraz przebudową gazociągu i dobudową kotłowni i 2 miejsc postojowych”.

Nisko, dnia 30.08.2013 r.

OSK.6220.7.2013

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO

 

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam, że

w dniu 30.08.2013 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja automatycznej linii galwanicznej do pokrywania armatury sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą: podczyszczalnią ścieków technologicznych, laboratorium, pomieszczeniami pomocniczymi i technicznymi wraz z instalacjami wewnętrznymi i instalacjami na zewnątrz hali (kanalizacja, gaz) oraz przebudową gazociągu i dobudową kotłowni i 2 miejsc postojowych”.

Inwestor: Armatoora S. A., ul. Sandomierska 14, 37 – 400 Nisko.

Pełnomocnik Inwestora: Pan Piotr Orzeszek, Rynek Główny 30/7, 31 – 010 Kraków.

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją zgromadzoną w sprawie oraz uzgodnieniami organów opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku (siedziba Urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 12) w dniach pracy Urzędu.

W związku z powyższym informuję, że stronom postępowania służy prawo wniesienia odwołania od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Informacja o wydanej decyzji została podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, na tablicy ogłoszeń ww. Urzędu oraz w miejscu realizacji przedmiotowej inwestycji.

 

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

mgr Teresa Sułkowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 sierpnia 2013 14:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysław Pracoń
Ilość wyświetleń: 1029
30 sierpnia 2013 14:01 (Władysław Pracoń) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)