Aktualności

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „instalacja automatycznej linii galwanicznej do pokrywania armatury sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą: podczyszczalnią ścieków technologicznych, laboratorium, pomieszczeniami pomocniczymi i technicznymi wraz z instalacjami wewnętrznymi i instalacjami na zewnątrz hali (kanalizacja, gaz) oraz przebudową gazociągu i dobudową kotłowni i 2 miejsc po

Nisko, dn. 09.08.2013 r.

OSK.6220.7.2013

Obwieszczenie

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Działając w oparciu o art. 7 do art. 11 zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe, zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:„instalacja automatycznej linii galwanicznej do pokrywania armatury sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą: podczyszczalnią ścieków technologicznych, laboratorium, pomieszczeniami pomocniczymi i technicznymi wraz z instalacjami wewnętrznymi i instalacjami na zewnątrz hali (kanalizacja, gaz) oraz przebudową gazociągu i dobudową kotłowni i 2 miejsc postojowych”.

 

Inwestor: Armatoora S. A. ul. Sandomierska 14, 37 – 400 Nisko.

Pełnomocnik Inwestora: Pan Piotr Orzeszek, Rynek Główny 30/7, 31 – 010 Kraków.

W związku z powyższym, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia można wypowiedzieć się co do zebranych dowodów dotyczących ww. sprawy, wnieść ewentualne uwagi i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji oraz zapoznać się z uzgodnieniami organów, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku.

 

Całość dokumentów, zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, znajduje się w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku (siedziba Urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 12) i jest dostępna w dniach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, w miejscu realizacji inwestycji oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ww. Urzędu.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 sierpnia 2013 14:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysław Pracoń
Ilość wyświetleń: 1073
13 sierpnia 2013 14:17 (Władysław Pracoń) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)