Aktualności

Protokół z dyskusji publicznej -II wyłożenia MPZP Centrum do publicznego wglądu

Protokół

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami

(II wyłożenie mpzp)

 Protokół sporządzono w dniu 17.05.2013r., w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku przez Monikę Biało-Gajda Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta w Nisku.

Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647, z późn. zm.) w dniu 17 maja 2013r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „CENTRUM” w Nisku

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Na zorganizowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Nisko dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. ”Centrum” w Nisku poza przedstawicielami organizatora dyskusji i głównym projektantem planu, nikt się nie zgłosił

 II. Głos w dyskusji zabrali:

Pan Damian Draguła -główny projektant planu, który omówił zmiany rozwiązań przyjęte w projekcie planu, będące wynikiem ustaleń po I wyłożeniu mpzp do publicznego wglądu.

III. Ustalenia z dyskusji:

w wyniku dyskusji nie zapadły ustalenia mające wpływ na treść ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach, z przeznaczeniem:

1) dla burmistrza miasta i gminy-1 egzemplarz.;

2) do dokumentacji planistycznej-1 egzemplarz;

3) do publicznego wglądu- 2 egzemplarze.

 Protokół zawiera ponumerowanych stron: 1

 Nisko, dnia 17.05.2013r.

 Protokół sporządziła: Monika Biało-Gajda

 Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

mgr Teresa Sułkowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.05.2013
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 czerwca 2013 09:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1004
04 czerwca 2013 09:28 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu.