Aktualności

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA NISKO OGŁASZA:

I PUBLICZNE PRZETARGI USTNE OGRANICZONE NA SPRZEDAŻ:

1. Działki nr 1740/30 o pow. 0.2320 ha położonej w Nisku przy ul. Sandomierskiej, stanowiącej własność Gminy Nisko dla której przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nisku prowadzona jest księga wieczysta nr TB1N/00093275/2. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego działka o nr 1740/30 położona jest w terenie zabudowy usługowo – produkcyjnej z przeznaczeniem podstawowym pod obiekty usługowo-produkcyjne, usługowe i hurtownie. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 95 650,00 zł, słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych. Kwota osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek VAT. Przetarg na działkę nr 1740/30 ograniczony jest do właścicieli i użytkowników wieczystych działek bezpośrednio z nią sąsiadujących. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej co stanowi 19 130,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto trzydzieści złotych)

2. Działki nr 219/1 o pow. 0.24 ha położonej w Kończycach, stanowiącej własność Gminy Nisko dla której przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nisku prowadzona jest księga wieczysta nr TB1N/00055172/2. Działka o nr 219/1 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 26 880,00 zł, słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych. Przetarg na działkę nr 219/1 ograniczony jest do właścicieli i użytkowników wieczystych działek bezpośrednio z nią sąsiadujących. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej co stanowi 5 376,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć złotych). Okazanie granic działki odbędzie się na koszt Nabywcy.I PUBLICZNE PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ:

 

3. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 5140/179 i 5140/180 o pow. łącznej 0.1671 ha położonej w Nisku przy ul. H. Dąbrowskiego, stanowiącej własność Gminy Nisko dla której przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nisku prowadzona jest księga wieczysta nr TB1N/00032296/0. Działki nr 5140/179 i 5140/180 nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Dla działek 5140/179 i 5140/180 wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalno - usługowo - handlowego. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 95 800,00 zł, słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej co stanowi 19 160,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto sześćdziesiąt złotych). Kwota osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek VAT.

 

4. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 4006/12 i 4008/11 o pow. łącznej 0.1348 ha położonej w Nisku przy ul. Rzeszowskiej, stanowiącej własność Gminy Nisko dla której przy Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli X Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Nisku prowadzona jest księga wieczysta nr TB1N/00032666/5. Działki nr 4006/12 i 4008/11 nie są objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Dla działek 4006/12 i 4008/11 wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Przez działki 4006/12 i 4008/11 przebiega linia gazowa gA-300 i urządzenia przesyłowe gazociągu relacji Żołynia-Stalowa Wola, które nie mają uregulowanego stosunku prawnego do nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 46 390,00 zł, słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej co stanowi 9 278,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych). Kwota osiągnięta w przetargu zostanie powiększona o należny podatek VAT.

 

Informacje dotyczące przetargów:

1. Przetargi odbędą się w dniu 26 czerwca 2013r w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, Nisko Pl. Wolności 14.

2. Przetargi przeprowadza się na każdą nieruchomość oddzielnie:

poz. 1 - 2 - godz. 1000-1100

poz. 3 - 4 - godz. 1100-1200

3. Warunkiem przystąpienia do przetargów na działki w pozycjach od 1 do 2 jest dysponowanie prawem własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości przyległych do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, oraz pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu do dnia 19 czerwca 2013r – decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Gminy i Miasta Nisko.

4. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami w stosunku do działek wymienionych w pozycjach nr: 1 i 2 upłynął w dniu 16 maja 2013r, w stosunku do działek w pozycjach 3 i 4 upłynął w dniu 18 kwietnia 2013r.

5. Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a także nie ciążą na nich żadne zobowiązania, za wyjątkiem urządzeń znajdujących się na działkach nr 4006/12 i 4008/11 opisanych w pkt. 4 ogłoszenia dotyczącym tych działek.

6. Do przetargu mogą przystąpić osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości podanej przy każdej nieruchomości, przy czym osoba, która zamierza przystąpić do kilku przetargów obowiązana jest wpłacić wadium na każdą nieruchomość oddzielnie, w wysokości określonej dla każdej nieruchomości objętej przetargiem. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Gminy Nisko Nr 68 9430 0006 0037 8343 2000 0001 w Nadsańskim Banku Spółdzielczym z siedzibą w Stalowej Woli najpóźniej do dnia 19 czerwca 2013r. (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Gminy), z zaznaczeniem której nieruchomości wadium dotyczy.

7. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz przedłożenie komisji przetargowej:

-dowodu wniesienia wadium,

-dokumentu tożsamości osoby obecnej na przetargu - w przypadku osób fizycznych. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dodatkowo aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej,

-w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji - aktualnego odpisu z właściwego rejestru wydanego nie później niż w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu, oryginału właściwych pełnomocnictw sporządzonych w formie określonej w pkt 8, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

8. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być sporządzone notarialnie lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale.

9. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim (w tym prowadzących działalność gospodarczą) posiadających ustawową wspólność majątkową, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka upoważniającym do odpłatnego nabycia nieruchomości, lub – złożoną w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym - zgodą współmałżonka nie biorącego udziału w przetargu na przystąpienie małżonka do przetargu i odpłatne nabycie nieruchomości za cenę ustaloną w przetargu, które to pełnomocnictwo (zgoda) zostanie przedłożone komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu. W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej, należy przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający rozdzielność majątkową (umowę o rozdzielności majątkowej współmałżonków względnie stosowny wyrok sądu).

10. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, a także oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym przedmiotu sprzedaży oraz o przyjęciu go bez zastrzeżeń.

11. Wadium wpłacone przez uczestnika który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium pozostałym uczestnikom przetargu następuje nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w zawiadomieniu w celu podpisania umowy, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

12. Działki sprzedawane są wg stanu ewidencyjnego.

13. Wszystkie opłaty związane z nabyciem przedmiotu przetargu ponosi nabywca.

14. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Informacji szczegółowych dot. przetargu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy i Miasta w Nisku./pok. nr.3-4/ tel.15 8415 653 w godzinach pracy Urzędu. Ponadto ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na stronach Urzędu Gminy i Miasta Nisko pod adresem bip.nisko.pl

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.05.2013
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Nieruchomościami
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zbigniew Drewniak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2013 09:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Drewniak
Ilość wyświetleń: 1870
23 maja 2013 09:58 (Zbigniew Drewniak) - Dodanie dokumentu.