Aktualności

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy odcinków linii napowietrznej NN w Nowosielcu

Nisko, dnia 22 maja 2013r.

PPB.6733.1.23.2013

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 21.05.2013r. P. Adama Hara działającego w imieniu PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie O/Rzeszów Rejon Energetyczny Stalowa Wola zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym dla zamierzenia polegającego na budowie odcinków linii napowietrznej nN ze stacji trafo Nowosielec 6 przewidzianych do realizacji na terenie działek o nr ew.: 307/1, 308/1, 309, 310/1, 310/8, 2708/1, 313, 314, 315/2, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 325, 327/1, 331/3, 330/3, 339/2, 339/1, 341, 350, 338, 342, 344, 346, 348, 351, 352/2, 352/4, 353/1, 354/1, 355, 356, 358, 359, 360 położonych w Nowosielcu.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.05.2013
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 maja 2013 09:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1028
23 maja 2013 09:51 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu.