Aktualności

Ogłoszenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „instalacja automatycznej linii galwanicznej do pokrywania armatury sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą: podczyszczalnią ścieków technologicznych, laboratorium, pomieszczeniami pomocniczymi i technicznymi wraz z instalacjami wewnętrznymi i instalacjami na zewnątrz hali (kanalizacja, gaz) oraz przebudową gazociągu i

Nisko, dn. 15.05.2013 r.

OSK.6220.7.2013

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO

Na podstawie art. 33 ust 1 w związku z art. 79 ust 1 oraz art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „instalacja automatycznej linii galwanicznej do pokrywania armatury sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą: podczyszczalnią ścieków technologicznych, laboratorium, pomieszczeniami pomocniczymi i technicznymi wraz z instalacjami wewnętrznymi i instalacjami na zewnątrz hali (kanalizacja, gaz) oraz przebudową gazociągu i dobudową kotłowni i 2 miejsc postojowych”.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek Inwestora: Armatoora S. A. ul. Sandomierska 14, 37 – 400 Nisko, którego reprezentuje Pan Piotr Orzeszek, Rynek Główny 30/7, 31 – 010 Kraków.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy i Miasta Nisko. Na podstawie art. 33 ww. ustawy organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzony jest Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten przysługuje „każdemu”. Informuję, iż dane o wniosku, Raporcie o oddziaływaniu na środowisko zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie.

Ponadto wszyscy zainteresowani w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia tj. od dnia 21.05.2013 r. do dnia 10.06.2013 r. mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku (siedziba Urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 12) w dniach pracy (pon. do pt. w godz. 730 - 1530). Jednocześnie informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnej lub elektronicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, w miejscu realizacji inwestycji oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ww. Urzędu.


Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 maja 2013 13:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysław Pracoń
Ilość wyświetleń: 1036
20 maja 2013 13:06 (Władysław Pracoń) - Dodanie dokumentu.