Aktualności

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę odcinka linii Kablowej SN15 w Nisko oś. Warchoły

Nisko, dnia 16.05.2013r.

 PPB.6733.1.15.2013

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 24 kwietnia 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) z a w i a d a m i a m, że na wniosekPGE Dystrybucja S.A. W Lublinie, Oddział Rzeszów, RDE Stalowa Wola w imieniu, których działa P. Marcin Bednarz „MIKROTEL” Sp .z o.o., ul. Fircykowskiego 1, 35-030 Rzeszów, dnia 16.05.2013r. została wydana decyzja Nr 18/2013 znak sprawy PPB.6733.1.15.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.

budowa linii kablowej średniego napięcia SN15kV GPZ Nisko-Barce magistrala od stanowiska nr 37 do nr 43 przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. 4736/7, 4766, 4714/30, 4776, 4775, 4774, 4773, 4772/2, 4772/1, 4714/208, 7315/1, 4649/2, 4649/1, 4651, 4652/3, 4653/5, 4658/5, 4658/6, 4716/34, 4716/7 w Nisku ”.

 Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 

Z -ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

mgr Teresa Sułkowska

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.05.2013
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 maja 2013 12:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 920
17 maja 2013 12:42 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu.