Aktualności

Ogłoszenie o zebranym materiale dowodowym dla odcinka sieci NN w msc. Nowa Wieś i Wolina oraz Przędzel

Nisko, dnia 16 maja 2013r.

 

PPB.6733.1.18.2013

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek P. Adama Hara działającego w imieniu PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie O/Rzeszów Rejon Energetyczny Stalowa Wola postępowanie zmierzające w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym dla zamierzenia polegającego na budowie odcinków linii napowietrznej NN ze stacji trafo Nowosielec 7 od słupa nr 11 do słupa nr 20 przewidzianych do realizacji na terenie działek o nr ew.: 301/1, 300/1, 300/2, 299, 298, 297, 296. 295/1, 294, 293, 292/1, 291, 288, 287/3, 287/4, 286, 285, 284/1, 283 położonych w Nowosielcu - niniejszym informuję, że planowane przedsięwzięcie zostało uzgodnione i zaopiniowane przez:

  • Marszałka Województwa Podkarpackiego – postanowieniem znak

    PP-III.760.2.27.2013.KM z dnia 09.05.2013r.;

  • Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Odział w Rzeszowie – postanowieniem znak GDDKiA-O/RZ.Z-3-wf-436-175/2013 z dnia 14.05.2013r.

Informuje się, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla wydania decyzji.

 

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Julian Ozimek

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16,05.2013
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 maja 2013 09:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 934
16 maja 2013 09:45 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu.