Aktualności

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę odcinka linii Kablowej w Nowosielcu

Nisko, dnia 15.05.2013r.

 

PPB.6733.1.16.2013

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013.267 j.t.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 24 kwietnia 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) z a w i a d a m i a m, że na wniosek Gminy Nisko w imieniu której działa P. Maria Malecka została wydana decyzja Nr 17/2013 znak sprawy PPB.6733.1.16.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.

 

budowa linii kablowej SN 15 kV przewidzianej do realizacji na działkach o nr ew. 671, 672, 824/2, 830, 835, 877/1, 882położonych w Nowosielcu”.

 

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Julian Ozimek

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.05.2013
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2013 08:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1000
15 maja 2013 08:38 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu.