Gmina i Miasto Nisko

Aktualności zobacz archiwum »

Protokół z dyskusji publicznej -I wyłożenia MPZP Centrum do publicznego wglądu

Protokół

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami

 

Protokół sporządzono w dniu 08.02.2013r., w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku przez Monikę Biało-Gajda Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta w Nisku.

 

Na podstawie art.17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647, z późn. zm.) w dniu 2 lutego 2013r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. „CENTRUM” w Nisku

 

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Na zorganizowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Nisko dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. ”Centrum” w Nisku poza przedstawicielami organizatora dyskusji i głównym projektantem planu, zgłosili się:

p. Ewa Kolasińska- Naczelnik wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego,

p. Julian Wraga zam. Nisko ul. Kościuszki 13,

p. Rębisz Krystyna zam. Nisko ul. Sienkiewicza 9-Przewodnicząca Osiedla -centrum 2,

p. Borys Andrzej zam. Nisko ul. Dworcowa 1,

p. Blajer Danuta zam. Nisko ul. Chopina 24

 

 

II. Głos w dyskusji zabrali:

  1. Pan Damian Draguła -główny projektant planu, który omówił rozwiązania przyjęte w projekcie planu;

  2. Pani Blajer Danuta adres j.w. -nie wyraża zgody na realizację drogi o symbolu KDD6;

  3. Z-ca Burmistrza Pani Teresa Sułkowska po zasięgnięciu opinii P. Kolasińskiej uznała że w/w kontrowersyjna droga nie musi być określona w mpzp, gdyż w przypadku większego i zgodnego zainteresowania tą drogą, może być ona zrealizowana w trybie specustawy.

  4. Pan Wraga Julian adres j.w. zgłosił uwagę dotycząca skrzyżowania w rejonie dróg KDG1, KDL4 i rozważenia ewentualnego przeznaczenia części działki o ustaleniu KS3 na poszerzenie drogi KDL4 przy włączeniu do drogi KDG1. Ponadto P. Wraga wnioskował o zmianę w ustaleniu MN3-dla budynku Z1dotycząca elewacji frontowych z cegły palonej czerwonej.

  5. P. Borys Andrzej adres jw. poprosił o wyjaśnienie dotyczące parkingu w ustaleniu Up6.

 

III. Ustalenia z dyskusji:

w wyniku dyskusji zapadły ustalenia mające wpływ na treść ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

-uwzględniono uwagę dotyczącą z rezygnacji drogi KDD 6,

-uwzględniono uwagę dotyczą elewacji frontowej na budynku Z1 w ustaleniu MN3,

-projektant przeanalizuje możliwość poszerzenia drogi KDL4 kosztem parkingu KS3.

 

 

Protokół sporządzono w 4 egzemplarzach, z przeznaczeniem:

 

1) dla burmistrza miasta i gminy-1 egzemplarz.;

2) do dokumentacji planistycznej-1 egzemplarz;

3) do publicznego wglądu-2 egzemplarze .

 

Protokół zawiera ponumerowanych stron: 1

 

Nisko, dnia 8.02.2013r.

 

Protokół sporządziła: Monika Biało-Gajda

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Julian Ozimek

 

 

 

 

Data wytworzenia dokumentu: 8.02.2013
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lutego 2013 10:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1374
13 lutego 2013 10:31 Monika Biało-Gajda - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl