Aktualności

Ogłoszenie o wyadanej deczyji na rozbudowe sieci gazowej w Nisku ul. Okrężna

Nisko, dnia 11.02.2013r.

 

PPB.6733.1.29.2012

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. nr 98 poz. 1071, z późn.zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 24 kwietnia 2012 r. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) z a w i a d a m i a m, że na wniosek P. Maciejak Urszuli i Jarosława dnia 11.02.2013r.została wydana decyzja Nr 2/2013 znak sprawy PPB.6733.1.29.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.

 

rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia mm na działkach o nr ew. 4071/5, 4071/1, 4071/2, 4071/3, 4071/4 położonych w miejscowości Nisko”.

 

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Julian Ozimek

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.02.013
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lutego 2013 12:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1106
12 lutego 2013 12:59 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu.