Aktualności

Ogłosznie o materiale dowodowym niezbędnym dow ydania decyzji dla oswietlenia na ul. Torowej

Nisko, dnia 6 luty 2013r.

 

PPB.6733.1.3.2013

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. nr 98 poz. 1071, z późn.zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. Poz. 647), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Gminy i Miasta Nisko w imieniu, której występuje P. Maria Malecka w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego usytuowanego na terenie działek o nr ew. 3783/1, 3783/2, 3779 i 5675/2 położonych w Nisku ul. Torowa oraz na terenie działki nr ew. 1268 położonej w Racławicach ul. Torowa – niniejszym informuję, że:

-został opracowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na w/w zamierzenie inwestycyjne;

-został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla ustalenia lokalizacji planowanej inwestycji, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

 

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 6.02.2013
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 lutego 2013 09:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1012
08 lutego 2013 09:34 (Monika Biało-Gajda) - Zmiana danych dokumentu.
08 lutego 2013 09:33 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu.