Aktualności

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy stacji trafo w Niksu ul. Rzeszowska

Nisko, dnia 2012.12.04

 

PPB.6733.1.26.2012

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

 

Stososwnie do art. 10 § 1 i art.49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. z 2000r. Dz.U. nr 98 poz.1071) oraz w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek P. Wierzban Andrzeja działającego w imieniu PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie O/Rzeszów Rejon Energetyczny Stalowa Wola w dniu 30.11.2012r. zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na: budowie stacji transformatorowej SN 15, przebudowie sieci kablowej SN15 i NN przewidzianych do realizacji na terenie działki o nr ew.: 3441/12 w miejscowości Nisko przy ul. Rzeszowskiej.

 

Stososwnie do treści art.73 KPA strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) - w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Plac Wolności 14) w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa (pokój nr 23) w dniach pracy (pon.- pt. w godz. 730-1530) można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 4.12.2012
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 grudnia 2012 10:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1015
05 grudnia 2012 10:35 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu.