Aktualności

Zawiadomienie o zawieszeniu postępowania dot. budowy sieci SN15 w Nisku ul. Rzeszowska

Nisko, dnia 11.10.2012r.

 

PPB.6733.1.21.2012

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. nr 98 poz. 1071, z późn.zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. Poz. 647) z a w i a d a m i a m, że na wniosek 10.10.2012r. P. Maślanka Tomasza pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie Oddział Rzeszów, zostało z a w i e s z o n e postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym pod realizację inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej SN15 od stacji WZGS do linii SN Barce przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ew.: 4006/15, 4006/14, 4006/13, 4005/1, 4004/1, 3998/1, 3997/1, 3991/4, 3990/1, 3982/3, 3980/15, 3979/14, 3975/2, 3974/6, 3971/12, 3970, 3967/1, 3966/1, 3964/3, 3963/5, 3919/2, 3918/4, 3918/10, 3918/16 – do czasu ustalenia nowej trasy przebiegu projektowanego kabla.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne zażalenia dotyczące wydanego postanowienia.

 

 

Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Teresa Sułkowska

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.10.2012
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 października 2012 12:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1056
15 października 2012 12:42 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu.