Aktualności

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Nisko, przy ul. Szklarniowej w Nisku"

Nisko, dnia 11.10.2012 r

OSK.6220.10.2012

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam, że

w dniu 11.10.2012 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dla Gminy Nisko, przy ul. Szklarniowej w Nisku”, usytuowanego na działce nr ewid. 8000/15 położonej w Nisku.

Inwestor: Gmina Nisko.

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją zgromadzoną w sprawie oraz opiniami organów opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku (siedziba Urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 13) w dniach pracy Urzędu.

Informacja o wydanej decyzji została podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, na tablicy ogłoszeń ww. Urzędu oraz w miejscu realizacji przedmiotowej inwestycji.

 Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 października 2012 12:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysław Pracoń
Ilość wyświetleń: 1129
11 października 2012 12:37 (Władysław Pracoń) - Dodanie dokumentu.