Aktualności

Ogłoszenie o wydanej decyzji w sprawie budowy sieci wodociągowej i kanlizacyjnej w Nisku

Nisko, dnia 11.10.2012r.

 

PPB.6733.1.18.2012

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. nr 98 poz. 1071, z późn.zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. Poz. 647) z a w i a d a m i a m, że na wniosek Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. z/s w Nisku dnia 11.10.2012r.została wydana decyzja Nr 16/2012 znak sprawy PPB.6733.1.18.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.

budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej przewidzianych do realizacji na terenie działek o nr ew.:

1. 1344/2, 1344/3, 1344/4, 1344/5, 1344/6, 1344/7, 1344/8, 1344/9, 1344/10 i 1344/11 położonych w msc. Racławice rejon ul. Jesionowej;

2. 2594/26, 2594/55, 2677, 2678/2, 2675, 2676, 2594/50 położonych w Nisku rejon ul. Leśnej;

3. 4074/2, 4074/3, 4074/4, 4074/5, 4074/6, 4073/2 i 4079 położonych w Nisku rejon ul. Okrężnej”.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Julian Ozimek

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.10.2012
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 października 2012 10:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1189
11 października 2012 10:44 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu.