Aktualności

Zawiadomienie o materiale dowowdowym niezbędnym do wydania decyzji dla sieci ciepłowniczej w Nisku ul. Wańkowicza

Nisko, 5.10.2012r.

PPB.6733.1.22.2012

 

 

 

O b w i e s z c z e n i e

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

 

Zgodnie z art.10 i art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r.– Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w nawiązaniu do art.53 ust1. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (T.J. Dz. U. 2012 poz.647) związku z prowadzonym na wniosek P. Andrzeja Szymonik i P. Stanisławy Tryburskiej działających w imieniu PEC sp. z.o.o z dnia 12.09.2012r. postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie nieruchomości – działkach o nr ew. 1568/12, 1544, 1542/5, 1541/13, 1541/12, 1541/10, 1541/11, 1542/10, 1534/5, 1533/14, 1533/13, 1533/11, 1533/6, 1533/12 położonych w Nisku pod realizację inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej– niniejszym zawiadamiam że, został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

 

Zgodnie z art 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego stronyosobiście lub przez ustanowieonego pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapozanać się z aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (Nisko , Pl. Wolności 14, pokój 23, w dniach pon-pt.- godz.730-1530)

 

 

 

Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

mgr Teresa Sułkowska

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 5.10.2012
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 października 2012 08:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1093
05 października 2012 08:39 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu.