Aktualności

Ogłoszenie o wydanej deczyji w sprawie budowy sieci gazowej w Nisku

Nisko, dnia 02.10.2012r.

 

PPB.6733.1.16.2012

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. nr 98 poz. 1071, z późn.zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) z a w i a d a m i a m, że na wniosek Karpackiej Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Sandomierzu dnia 02.10.2012r.została wydana decyzja Nr 15/2012 znak sprawy PPB.6733.1.16.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.

 

budowa gazociągu średniego ciśnienia Dn 180, drugostronne zasilanie miasta Nisko
na działkach o nr ew. 4008/11, 4047/7, 4048/1, 3916/3, 3911/1, 3910/1, 8011, 3262/1, 3124/1, 2962/11, 2954/1, 1740/19, 2835/3, 2916/16, 2916/13, 2916/9, 3126/9 położonych w miejscowości Nisko
”.

 

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 

 

Z- ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Teresa Sułkowska

 

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2.10.2012
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 października 2012 10:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1031
04 października 2012 10:25 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu.