Aktualności

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci ciepłowniczej w Nisku

 

Nisko, dn. 20 września 2012r.

 

PPB.6733.1.22.2012

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. nr 98 poz. 1071, z późn.zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. Poz. 647), niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 12.09.2012r. Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Stalowej Woli ul. Handlowa 11 w imieniu, którego wstępuje Andrzej Szymonik i Stanisława Tyburska zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym dla zamierzenia polegającego na budowie sieci ciepłowniczej osiedlowej w miejscowości Nisko na działkach o nr ew.: 1568/12, 1544, 1542/5, 1541/13, 1541/12, 1541/10, 1541/11, 1542/10, 1534/5, 1533/14, 1533/13, 1533/11, 1533/6 i 1533/12przy ul. Wańkowicza.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

 

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.09.2012
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 września 2012 11:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 976
20 września 2012 11:59 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu.