Aktualności

Ogłoszenie o zmianie wniosku i zebranym materiale dowodowym dla sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku ul. Osiedle

Nisko, dnia 29 czerwca 2012r.

 

PPB.6733.1.11.2012

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

Stosownie do z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. nr 98 poz. 1071, z późn.zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek z dnia 17.05.2012r. P. Moniki Kania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ew.: 454/15, 454/13 i 1326/5 położonych w Nisku przy ul. Osiedle – niniejszym informuję, że:

 

1. wnioskiem z dnia 26.06.2012r. inwestor wystąpił o zmianę przebiegu trasy projektowanej sieci kanalizacji oraz o rozszerzenie w/w wniosku o działkę nr 1533/12 w Nisku;

2. został opracowany projekt decyzji Nr II o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod realizację inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ew.: 454/15, 454/13, 1326/5 i 1533/12 położonych w Nisku przy ul. Osiedle;

3. został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

 

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie mogą zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.06.2012
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 czerwca 2012 12:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 975
29 czerwca 2012 12:10 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu.