Gmina i Miasto Nisko

Aktualności zobacz archiwum »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie rozbudowy sieci kanalizacji sanitranej i gazowej w Nisku ul. Kilińskiego

 

Nisko, 21 czerwca 2012r.

PPB.6733.1.15.2012

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. nr 98 poz. 1071, z późn.zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 20.06.2012r. P. Kiełb Rafała i Magdaleny zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia i sieci kanalizacji sanitarnej przewidzianych do realizacji na terenie działek o nr ew.: 2012/1, 1970/1, 1971/10, 1971/11, 1971/9, 1971/8 i 1971/7 położonych w Nisku.

 

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie mogą zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 

 

Z ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Teresa Sułkowska

Data wytworzenia dokumentu: 22.06.2012
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2012 08:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 923
22 czerwca 2012 08:53 Monika Biało-Gajda - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl