Aktualności

Zawiadomienie materiale dowowdowym niezbędnym do wydania decyzji dla rozbudowy sieci gazowejj w Nisku ul.Osiedle

Nisko, dnia 21.06.2012r.

 

PPB.6733.1.12.2012

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. nr 98 poz. 1071, z późn.zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek P. Fiut Andrzeja i Renatypolegającym na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek o nr ew.: 457/1 i 457/2 położonych w Nisku –niniejszym informuję, że planowane przedsięwzięcie zostało zaopiniowane przez Zarządce Dróg Gminnych pismem znak RG.7230.5.25.2012. I.M. z dnia 05.06.2012r.

Informuje się, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla wydania decyzji.

 

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Teresa Sułkowska

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.06.2012
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 czerwca 2012 08:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 982
22 czerwca 2012 08:51 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu.