Gmina i Miasto Nisko

Aktualności zobacz archiwum »

Ogłoszenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja automatycznej linii galwanicznej do pokrywania armatury sanitarnej na terenie zakładu Armatoora S. A. w Nisku przy ul. Sandomierskiej 14”.

Nisko, dnia 18.05.2012 r.

OSK.6220.7.2012

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO

Zgodnie z art. 49 oraz art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

zawiadamiam, że w dniu 18.05.2012 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja automatycznej linii galwanicznej do pokrywania armatury sanitarnej na terenie zakładu Armatoora S. A. w Nisku przy ul. Sandomierskiej 14”,do czasu przedłożenia Raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia.

Inwestor – Armatoora S. A., ul. Sandomierska 14, 37 – 400 Nisko.

Przedłożona dokumentacja, obejmująca Kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz opinie organów opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku, znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku (siedziba Urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 13) w dniach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 maja 2012 13:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysław Pracoń
Ilość wyświetleń: 590
18 maja 2012 13:29 Władysław Pracoń - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl