Gmina i Miasto Nisko

Aktualności zobacz archiwum »

Ogłoszenie o wydaniu postanowienia w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja automatycznej linii galwanicznej do pokrywania armatury sanitarnej na terenie zakładu Armatoora S. A. w Nisku przy ul. Sandomierskiej 14”.

Nisko, dnia 16.05.2012 r.

OSK.6220.7.2012

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 21 ust.2 pkt. 8 oraz art. 63 i art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 16.05.2012 r. zostało wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia Raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Instalacja automatycznej linii galwanicznej do pokrywania armatury sanitarnej na terenie zakładu Armatoora S. A. w Nisku przy ul. Sandomierskiej 14”.

Inwestor – Armatoora S. A., ul. Zakopiańska 72, 30 – 418 Kraków;

Przedłożona dokumentacja, obejmująca m. in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku (siedziba Urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 13) w dniach pracy Urzędu.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

 

 

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 maja 2012 14:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysław Pracoń
Ilość wyświetleń: 496
16 maja 2012 14:06 Władysław Pracoń - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl