Aktualności

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Odbudowa i rozbudowa budynków istniejących na terenie Zakładu Ceramiki Budowlanej w Nisku.

Nisko, dnia 14.05.2012 r

ROS.7624-4/10

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO

Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam, że

w dniu 14.05.2012 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Odbudowie i rozbudowie budynków istniejących na terenie Zakładu Ceramiki Budowlanej w Nisku”.

Inwestor: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe JAMAX Krystyna Ruszkowska, ul. Dąbrowskiego 1 B, 37 – 400 Nisko.

Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją zgromadzoną w sprawie oraz opiniami organów opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku (siedziba Urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 13) w dniach pracy Urzędu.

W związku z powyższym informuję, że stronom postępowania służy prawo wniesienia odwołania od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w terminie 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Informacja o wydanej decyzji została podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, na tablicy ogłoszeń ww. Urzędu oraz w miejscu realizacji przedmiotowej inwestycji.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 maja 2012 14:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysław Pracoń
Ilość wyświetleń: 716
14 maja 2012 14:25 (Władysław Pracoń) - Dodanie dokumentu.