Aktualności

Zawiadomienie o umorzenie postępowania w sparwie budowy sieci gazowej w Nisku ul. Willowa

Nisko, 11 maja 2012r.

PPB.6733.1.8.2012

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. nr 98 poz. 1071, z późn.zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że wnioskiem z dnia 07.05.2012r. Fiut Andrzej i Renata wystąpili o umorzenie, wszczętego na ich żądanie, postępowania administracyjnego znak PPB.6733.1.8.2012 dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek o nr ew.: 454/2, 454/3, 454/7, 455/3, 456/1, 456/3 i 457/2 położonych w Nisku ul. Willowa.

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie lub zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 

 

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Teresa Sułkowska

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.05.2012
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2012 11:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1186
11 maja 2012 11:26 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu.