Aktualności

Ogłoszenie Burmistrza Gminy i Miasta Nisko w sprawie przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbiórka istniejącej stacji paliw PKN ORLEN S. A. nr 525 w Nisku, ul. Nowa i budowa nowej w miejscu istniejącej na działce ewid. nr 4573/3

Nisko, dnia 08.05.2012 r.

OSK.6220.3.2012

 OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO

Zgodnie z art. 49 oraz art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. Z 2000 r Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

zawiadamiam, że w dniu 08.05.2012 r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbiórka istniejącej stacji paliw PKN ORLEN S. A. nr 525 w Nisku, ul. Nowa i budowa nowej w miejscu istniejącej na działce ewid. nr 4573/3”

Inwestor – Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09 – 411 Płock;

Przedłożona dokumentacja, obejmująca Kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz opinie organów opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku, znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku (siedziba Urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 13) w dniach pracy Urzędu.

 Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 maja 2012 13:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysław Pracoń
Ilość wyświetleń: 777
10 maja 2012 13:41 (Władysław Pracoń) - Dodanie dokumentu.