Aktualności

Zawiadomienie materiale dowowdowym niezbędnym do wydania decyzji dla rozbudowy budynku szkoły i budowy oświetelenia boisk dla ZSZ NR2 w Nisku

Nisko, dnia 8 maja 2012r.

 

PPB.6733.1.9.2012

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

Stosownie do art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. nr 98 poz. 1071, z późn.zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek z dnia 02.04.2012r. Gminy i Miasto Nisko w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na rozbudowie strefy wejściowej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nisku tj. wykonaniu zadaszenia schodów zewnętrznych na terenie działek o nr ew.: 2867/7, 2869/13, 2870/1, 2871/1,2872/4, 2881/3, 2866/12 położonych w Nisku – niniejszym informuję, że:

  1. wnioskiem z dnia 08.05.2012r. inwestor wystąpił o rozszerzenie wniosku z dnia 02.04.2012r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym w zakresie budowy oświetlenia kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” przy zespole Szkół Nr 2 w Nisku na terenie działek o nr ew. : 2872/4 i 2881/3 (części) oraz działek 2882/1, 2883/1, 2884/1, 2885/3, 2886/1, 2887/3 położonych w Nisku;

  2. został opracowany projekt decyzji Nr II o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod realizację inwestycji polegającej na na rozbudowie strefy wejściowej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nisku tj. wykonaniu zadaszenia schodów zewnętrznych oraz budowy oświetlenia kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” przewidzianych do realizacji na terenie działek o nr ew. 2867/7, 2869/13, 2870/1, 2871/1, 2872/4, 2881/3, 2866/12, 2882/1, 2883/1, 2884/1, 2885/3, 2886/1, 2887/3 w Nisku;

  3. został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

     

 

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie mogą zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 

 

Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

mgr Teresa Sułkowska

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 8.05.2012
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 maja 2012 15:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1166
08 maja 2012 15:28 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu.