Aktualności

Rozbiórka istniejącej stacji paliw PKN Orlen S. A. nr 525 w Nisku, ul. Nowa i budowa nowej w miejscu istniejącej na działce ewid. nr 4573/3.

Nisko, dnia 04.05.2012 r.

OSK.6220.3.2012

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 21 ust.2 pkt. 8 oraz art. 63 i art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

zawiadamiam, że w dniu 04.05.2012 r. zostało wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia Raportu dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbiórka istniejącej stacji paliw PKN Orlen S. A. nr 525 w Nisku, ul. Nowa i budowa nowej w miejscu istniejącej na działce ewid. nr 4573/3”.

Inwestor – Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09 – 411 Płock.

Przedłożona dokumentacja, obejmująca m. in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia, znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku (siedziba Urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 13) w dniach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

 

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 maja 2012 10:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysław Pracoń
Ilość wyświetleń: 855
04 maja 2012 10:31 (Władysław Pracoń) - Dodanie dokumentu.