Aktualności

Ogłoszenie o wydanej decyzji na budowę sieci gazowej w rejonie ul. Szklarniowej w Nisku

Nisko, dnia 19.04.2012r.

 

PPB.6733.1.3.2012

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. nr 98 poz. 1071, z późn.zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) z a w i a d a m i a m, że na wniosek Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Sandomierzu dnia 19.04.2012r. została wydana decyzja Nr 7/2012 znak sprawy PPB.6733.1.32.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.:

 

budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku handlowo-usługowego, przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew. 1620/1, 1619/2, 1618/1, 1617/1, 1616/5, 1616/3 położonych w miejscowości Nisko”

 

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie mogą zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.04.2012
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 kwietnia 2012 10:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1090
19 kwietnia 2012 10:31 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu.