Aktualności

Obwieszczenie o materiale dowodowym dla rozbudowy strefy wejściwoej przy ZSZ nr 2 w Nisku

 

Nisko, dnia 16.04.2012r.

 

PPB.6733.1.9.2012

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. nr 98 poz. 1071, z późn.zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.), w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek Gminy i Miasto Nisko w imieniu, której działa P. Maria Małecka polegającego na rozbudowie strefy wejściowej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Nisku tj. wykonaniu zadaszenia schodów zewnętrznych na terenie działek o nr ew.: 2867/7, 2869/13, 2870/1, 2871/1,2872/4, 2881/3, 2866/12 położonych w Nisku - niniejszym informuję, że:

-został opracowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

-został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

 

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) i w tym terminie złożyć swoje wnioski i zastrzeżenia.

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Julian Ozimek

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16.04.2012
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 kwietnia 2012 14:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1288
16 kwietnia 2012 14:28 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu.