Aktualności

Odbudowa i rozbudowa budynków istniejących na terenie zakładu ceramiki budowlanej w Nisku.

Nisko, dn. 16.04.2012 r.

ROS.7624-4/10

 

Obwieszczenie

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Działając w oparciu o art. 7 do art. 11 zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm.) zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe, zmierzające do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Odbudowie i rozbudowie budynków istniejących na terenie zakładu ceramiki budowlanej w Nisku”.

Inwestor: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe JAMAX Krystyna Ruszkowska, 37 –400 Nisko

W związku z powyższym, w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, wnioski i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji oraz zapoznać się z uzgodnieniami organów opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku.

Całość dokumentów, zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, znajduje się w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku (siedziba Urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 13) i jest dostępna w dniach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, w miejscu realizacji inwestycji oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ww. Urzędu.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko 

mgr Julian Ozimek

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 kwietnia 2012 11:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Władysław Pracoń
Ilość wyświetleń: 776
16 kwietnia 2012 11:30 (Władysław Pracoń) - Dodanie dokumentu.