Aktualności

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot.budowy sieci gazowej w Nisku ul. Polna

 

Nisko, dnia 03.01.2012r.

 

PPB.6733.1.1.2012

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717, z późn. zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 02.01.2012r. Karpackiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Sandomierzu w imieniu, którego działa Dyrektor Andrzej Pęcherek zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego przewidzianych do realizacji na terenie działek o nr ew.: 3703/7, 3703/6, 3703/3, 3703/9 i 3703/10 położonych w msc. Nisko.

 

W terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia - w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Plac Wolności 14) w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa (pokój nr 23) w dniach pracy (pon. - pt. w godz. 730-1530) można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.01.2012
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2012 09:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 988
03 stycznia 2012 09:50 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu.