Gmina i Miasto Nisko

Aktualności zobacz archiwum »

Zawiadomienie o materiale dowodowym na rozbudowę sieci NN w Nisku ul. Dąbrowskiego

Nisko, dnia 25.11.2011r.                                                           PPB.6733.1.31.2011

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że w związku z prowadzonym postępowaniem zmierzającym do wydania na wniosek P. Adam Hara działającego w imieniu PGE Dystrybucja S.A. z/s w Lublinie, Oddział Rzeszów, RDE Stalowa Wola decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci napowietrznej NN od stacji trafo do słupa nr 34 przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ew.: 5187, 5186, 5214, 5213/2, 5181/6, 5180, 5170/7, 5170/6, 5204, 5210, 5128, 5213/1 i 5215/1 położonych w msc. Nisko przy ul. Dąbrowskiego- planowane przedsięwzięcie zostało zaopiniowane przez Zarządcę dróg gminnych pismem z dnia 24.11.2011r. znak RG. 7230.5.103.2011.

Informuje się, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla ustalenia lokalizacji planowanej inwestycji.

 

W terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia – w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa (pokój nr 23) w dniach pracy urzędu (w godz. 730-1530) można zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy, w tym postanowieniami o których mowa wyżej, oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Julian Ozimek

 

Data wytworzenia dokumentu: 25.11.2011
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 listopada 2011 11:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1044
25 listopada 2011 11:41 Monika Biało-Gajda - Dodanie dokumentu.
Realizacja: IDcom.pl