Aktualności

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. rozbudowy linii kablowej w Nisku

Nisko, dnia 2011.11.10                                                                               PPB.6733.1.30.2011

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

 

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80 poz. 717) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek P. Adama Hara działającego w imieniu PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie O/Rzeszów RDE Stalowa Wola w dniu 9.11.2011r. zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na rozbudowie odcinka sieci kablowej NN przewidzianej do realizacji na terenie działki o nr ew.: 1544 w miejscowości Nisko ul. Wańkowicza.

 

W terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia- w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Plac Wolności 14) w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa (pokój nr 23) w dniach pracy (pon.- pt. w godz. 730-1530) można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.11
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 listopada 2011 13:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1268
10 listopada 2011 13:17 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu.