Aktualności

Zawiadomienie o materiale dowodowym na budowę i rozbudowę sieci NN i oświetlenia w Racławicach

 

Nisko, dnia 2011-11-04                                                                              PPB.6733.1.26.2011

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na etapie postępowania zmierzającego do wydania na wniosek Dystrybucji S.A. z/s w Lublinie, Oddział Rzeszów, RDE Stalowa Wola w imieniu, którego działa pełnomocnik P. Piotr Leja decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na rozbudowie i przebudowie wraz z oświetleniem, odcinka linii napowietrznej NN przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ew.: 347/1, 348/1, 349/4, 349/5, 349/6, 350, 363, 364/1, 364/2, 365, 366, 367, 368, 369, 370/2, 371, 372/2, 373/5, 380, 400/1, 402, 404, 405/1, 407/2, 408, 410/3, 410/4, 413/1, 416, 417/1, 425/1, 426/2, 886/1, 421 położonych w msc. Racławice przy ul. Krótkiej - planowane przedsięwzięcie zostało zaopiniowane i uzgodnione przez:

  1. Zarządcę drogi gminnej – pismem znak RG.7230.5.91.2011 z dnia 20.10.2011r.;

  2. Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie – postanowienie znak GDDKiA-O/RZ.Z-3-wf-435P-73/2011 z dnia 27.10.2011r.;

  3. Marszałka Województwa Podkarpackiego – postanowienie znak PP-III.760.2.44.2011.ADS z dnia 27.10.2011r.

 

Informuje się, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny dla wydania decyzji.

 

W terminie 3 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia – w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa (pokój nr 23) w dniach pracy urzędu w godz. 730-1530 można zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy, w tym postanowieniami o których mowa wyżej, oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 4.11.2011
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 listopada 2011 11:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1276
07 listopada 2011 11:49 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu.