Aktualności

Ogłoszenie o materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji na budowę sieci NN w Nisku ul. Polnej

Nisko, dnia 2011-10-19                                                                                      PPB.6733.1.27.2011

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na etapie postępowania zmierzającego do wydania na wniosek PGE Dystrybucji S.A. z/s w Lublinie, Oddział Rzeszów, RDE Stalowa Wola w imieniu, którego działa pełnomocnik P. Piotr Leja decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na rozbudowie sieci nN i wraz z budową przyłącza kablowego nN przewidzianej do realizacji na terenie działek o nr ew.: 3618/1, 3671/7, 3703/5, 3709, 3703/6, 3702, 3703/3, 3703/8, 3703/9, 3793/10 położonych w Nisku w rejonie ul. Polnej -

 

-został opracowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

-został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania w/w decyzji, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

 

W terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia – w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa (pokój nr 23) w dniach pracy urzędu w godz. 730-1530 można zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy, w tym postanowieniami o których mowa wyżej, oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

 

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Julian Ozimek

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.10.2011
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 października 2011 09:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1280
19 października 2011 09:58 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu.