Aktualności

Zawiadomienie dotyczące budowy odcinków sieci ciepłowniczej w Nisku

PPB.6733.1.16.2011                                                                                                            Nisko, dnia 13.10.2011r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

Działając w oparciu o art. 7 do 11 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity. Dz.U. z 2000 r Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 37-450 Stalowa Wola ul. Handlowa 11 , w imieniu którego działa Andrzej Szymonik i Jan Dziados, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pod realizację inwestycji polegającej na budowa odcinków sieci ciepłowniczej na działkach o nr ew. 2794/10, 2794/11, 2793, 2794/12, 2794/13, 3126/9, 1676, 1665, 1656/2, 1656/1, 1568/6, 1675, 1674, 1673, 1672, 1671/2, 1670, 1669, 1668, 1667, 1666, 1642, 1568/5, 1568/7 i 1684 w Nisku- niniejszym informuję, że :

-postanowieniem znak SKO-401/294/2011 z dnia 12.09.2011r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie utrzymało w mocy postanowienie Marszałka Województwa Podkarpackiego znak PP- III.760.2.23.2011.KM z dnia 02.08.2011r. -postanowieniem nr 119/2129/2011 znak ZS-T-2129-100-4/11 z dnia 07.10.2011r. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych utrzymał w mocy postanowienie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie znak ZZ-2120-116/11 z dnia 02.08.2011r., -w/w postanowienia Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie i Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych są ostateczne w toku instancji, -postanowieniem znak PPB.6733.1.16.2011z dnia 13.10.2011r. podjąłem z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji , o której mowa na wstępie, zawieszone postanowieniem Burmistrza Gminy i Miasta Nisko znak PPB.6733.1.16.2011 z dnia 24.08.2011r.

Informuję, że został zgromadzony materiał dowodowy wymagany do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

Pouczenie: W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia - w tut. Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku (pokój nr 23 – I piętro), w dniach i godzinach pracy urzędu- można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz można wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski.

 

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

mgr Teresa Sułkowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.10.2011
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało-Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 października 2011 13:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 1368
13 października 2011 13:08 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu.