Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy oświetlenia w Racławicah ul. Kwiatowa

Nisko, 8 lipca 2014r.

PPB.6733.1.21.2014

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

Stosownie do art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2013.267), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek z dnia 08.07.2014 Gminy i Miasta Nisko, w imieniu której występuje P. Szymonik Stanisława zostało wszczęte postępowanie zmierzające do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia ulicznego przewidzianego do realizacji na działce nr ew. 890/34 (pas drogowy ul. Kwiatowej) położonej w Racławicach.

 

Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 730-1530 ) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr Julian Ozimek