Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Rozstrzygnięcie III otwartego konkursu ofert na realizację w 2012r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Zadanie 1.
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej poprzez:

Nazwa zadanie BIESIADA STRAŻACKA

Kwota przyznanej dotacji (w zł) 10 000,00 zł

Nazwa Oferenta Ochotnicza Straż Pożarna w Zarzeczu


Do pobrania