Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji sanitarnej w NIsku

Nisko, dn. 05.01.2012r.

 

PPB.6733.1.29.2011

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosekGminy i Miasto Nisko w imieniu, której działa P. Stanisława Szymonik w dniu 05.01.2012r. została wydana decyzja Nr 1/2012 znak sprawy PPB.6733.1.29.2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.:

 

budowa sieci kanalizacji sanitarnej przewidzianej do realizacji po terenie działek o nr ew.: 4475/2, 4516/1, 4518/4, 4520/5, 4521/4, 4537, 4538/1, 4538/2, 4539, 4542 położonych w Nisku przy ul. Gruntowej i Rzeszowskiej-Bocznej I.”.

 

W terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia – w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14) w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa (pokój nr 23) w dniach pracy urzędu (pon. - pt. w godz. 730 - 1530) można zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy oraz wnieść ewentualne odwołanie dotyczące wydanej decyzji.

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr Julian Ozimek