Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r dla organizacji pozarządowych.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizacje w 2012r. zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Budowa dróg i chodników wraz z ich odwodnieniem na osiedlu Grądy w Nisku.

Nisko, dnia 08.03.2012 r. OSK.6220.1.2012 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA NISKO

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, zamiany i wydzierżawienia

I N F O R M A C J A Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruch

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla oragnizacji pozarządowych na 2012 rok.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2012 zadań publicznych. Termin składania ofert upływa 16 marca 2012r. Oferty należy składać w zamkniętej...