Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy budynku zaplecza dla Zespołu Szkół w Nisku ul. 1000-lecia

Nisko, 27 marca 2012r. PPB.6733.1.4.2012 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) niniejszym z a w i a d a m i a m, że na wniosek Gminy i Miasto Nisko w imieniu, której działa P. Stanisł...

Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na 2012 r dla organizacji pozarządowych.

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko ogłosił II otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2012 zadań publicznych. Termin składania ofert upływa 12 kwietnia 2012r.