Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia na rzecz najemców

INFORMACJA Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010r Nr 102 poz 651 z pózn. zm.) i Zarządzenia Nr 60/2012 z dnia 4 lipca 2012r Burmistrz Gminy i Miasta Nisko zawiadamia, że w dniach od 12 lipca 2012r do 2 sierpnia 2012r w Urzędzie Gminy i Miasta w Nisku,...

Ogłoszenie o umorzeniu postępowania w sprawie budowy sieci gazowej w Nisku

Nisko, dnia 04.06.2012r. PPB.6733.1.8.2012 OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy i Miasta Nisko Stosownie doz art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity z 2000r. Dz. U. nr 98 poz. 1071, z późn.zm.) w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, zamiany i dzierżawy.

I N F O R M A C J A Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r