Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Referaty

Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa

Informacje Dokumenty

Stanowiska:

Monika Biało-Gajda

Kierownik Referatu

Wykonywane sprawy:

Decyzja o lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym/ponadlokalnym dla przedsięwzięć nie wymagających decyzji środowiskowych i nie oddziałujących na Naturę 2000
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym/ponadlokalnym wymagających decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ewentualnie oddziałujących na Naturę 2000
Decyzja o podziale nieruchomości
Decyzja o podziale nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięć innych niż mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających rozważenia czy mogą znacząco oddziaływać na Naturę 2000
Decyzja o warunkach zabudowy dla przedsięwzięć innych niż mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagających rozważenia czy mogą znacząco oddziaływać na Naturę 2000
Decyzja o warunkach zabudowy dla przedsięwzięć nie wymagających decyzji środowiskowych nie oddziałujących na Nature 2000
Decyzja o warunkach zabudowy dla przedsięwzięć wymagających decyzji środowiskowych (w tym dla zalesień) oraz ewentualnie jednocześnie oddziałujących na Naturę 2000
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy (z jednego wnioskodawcy na drugiego)
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wydanie wypisu, wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub wypisu, wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Zaświadczenie (informacja) wydawana na wniosek z określeniem położenia rzeczowego terenu nieruchomości.