Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina i Miasto Nisko
https://bip.nisko.pl

Referaty

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Informacje Dokumenty

Stanowiska:

Władysław Pracoń

Kierownik Referatu

Wykonywane sprawy:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko)
Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych (osoby fizyczne) i z nieruchomości niezamieszkałych (osoby prowadzące działalność gospodarczą i instytucje)
Przyjmowanie informacji od osób fizycznych o rodzaju i miejscach występowania oraz sposobu eliminowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB oraz inne substancje)
Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Zawiadomienie o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmów szkodliwych dla roślin uprawnych
Zezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
Zezwolenie na uprawę maku i konopi włóknistych
Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenie miasta i gminy Nisko, z wyłączeniem pomników przyrody i drzew rosnących na terenach wpisanych do rejestru zabytków
Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych