Komunikaty

Ogłoszenie o zebraniu materiału dowodowego dla budowy sieci gazowej ść w Nowosielcu

Nisko, 03.04.2020 r.

PPB.6733.14.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

            Stosownie do art. 6-10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w nawiązaniu do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293),
w związku z postępowaniem prowadzonym na wniosek z dnia 4.03.2020r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Zakład Gazowniczy w Jaśle, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Grzegorz Adamczyk, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji po terenie działek o nr ew.9/4, 10/4, 10/7  położonych w Nowosielcu

zawiadamiam, że został zgromadzony materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, z którym można się zapoznać i co do którego można się wypowiedzieć w terminach określonych w poniższym pouczeniu.

            Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 7 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego po dniu publicznego ogłoszenia) zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego
i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon. – pt. w godz. 7.30-15.30) oraz wnieść ewentualne uwagi, zastrzeżenia i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji.

 

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

mgr inż. Waldemar Ślusarczyk

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 3.04.2020
Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Biało Gajda
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2020 09:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 35
03 kwietnia 2020 09:45 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)