Komunikaty

Ogłoszenie o wydanej decyzji lokalizacyjnej na rozbudowę stacji uzdatniania wody oraz budowę rurociągów wody surowej łączących projektowane studnie głębinowe ze stacją uzdatniania wody w Zarzeczu-rejon ul. Gozdowej

Nisko, 02.04.2020r.

 

PPB.6733.1.42.2019.MS

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

       Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 18.11.2019r (data wpływu 20.11.2019r.) uzupełniony dnia 21.01.2020r. z późn. zm. z dnia 03.03.2020r.Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Nisku, w imieniu którego występuje Prezes Zarządu P. Kuziora Zbigniew, została wydana decyzja Nr 11/2020 znak PPB.6733.1.42.2019 z dnia 02.04.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia realizowanego w ramach inwestycji cyt: „rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową dwóch studni głębinowych w Zarzeczu” na działkach nr ew. 2578/1, 2141/3, 2547, 2511, 2514/3, 2569/9, 2569/12położonych w miejscowości Zarzecze gm. Nisko, a polegającego na ustaleniu (w I-szym etapie) lokalizacji: rozbudowy stacji uzdatniania wody (rozbudowa budynku SUW oraz przebudowa i wymiana elementów technologicznych stacji uzdatniania) oraz budowy rurociągów wody surowej łączących projektowane 2 studnie głębinowe ze stacją uzdatniania wody (ustalenie lokalizacji studni głębinowych nastąpi w etapie II realizacji przedsięwzięcia).

 

 

        Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego od dnia publicznego ogłoszenia)zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 7:30- 15:30 )oraz wnieść odwołanie od decyzji.

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr inż Waldemar Ślusarczyk

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 kwietnia 2020 09:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 56
02 kwietnia 2020 09:57 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)