Komunikaty

Ogłoszenie o wydanej decyzji lokalizacyjnej na budowę odcinka sieci kablowej SN15 kV w Nisku- ul. Górka

Nisko, 02.04.2020r.

 

PPB.6733.4.2020.MS

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

 

 

       Stosownie do art. 10 §1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256), w nawiązaniu do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek z datą wpływu 13.02.2020r.PGE Dystrybucja S. A., 30-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, w imieniu której występuje pełnomocnik P.Trawiński Robert, została wydana decyzja Nr 12/2020 znak PPB.6733.4.2020 z dnia 02.04.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia polegającego na „budowie linii kablowej SN 15 kV” (długość linii ok. 137m, budowa 2 słupów SN) na terenie działek nr ew. 2/3 i 3 położonych w Nisku przy ul. Górka.

 

 

        Stosownie do treści art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą w terminie 14 dni od daty doręczenia obwieszczenia (zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia następnego od dnia publicznego ogłoszenia)zapoznać się aktami przedmiotowej sprawy w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Gminy i Miasta Nisko (siedziba urzędu: Nisko, Pl. Wolności 14 pokój nr 23 na I piętrze w dniach pracy urzędu (pon.- pt. w godz. 7:30- 15:30 )oraz wnieść odwołanie od decyzji.

 

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko

 

mgr inż Waldemar Ślusarczyk

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 kwietnia 2020 09:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Monika Biało-Gajda
Ilość wyświetleń: 40
02 kwietnia 2020 09:51 (Monika Biało-Gajda) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)